فرو منگنز

فرومنگنز آلیاژی از آهن و منگنز است که شامل 80 درصد منگنز می باشد.
این فرو آلیاژ بر اساس درصد کربن به سه گروه کم کربن، متوسط کربن و پر کرین تقسیم می
شود.که فرو منگنز پرکربن در تولید محصولات با عدم حساسیت به افزایش کربن و در فولاد
آلیاژی از متوسط کرین استفاده می شود.